Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Om Diskrimineringsombudsmannen

Lyssna Lättläst Teckenspråk

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Målet för arbetet är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Regeringen utser chefen för myndigheten, som också kallas för Diskrimineringsombudsman. Diskrimineringsombudsmannen heter Agneta Broberg.

DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop;

  • Jämställdhetsombudsmannen (JämO) hade hand om könsdiskriminering
  • Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) övervakade diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
  • Handikappombudsmannen (HO) hade hand om diskriminering som hade samband med funktionsnedsättning
  • Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) övervakade att lagar om diskriminering på grund av sexuell läggning följdes.
Publiceringsdatum: 2012-01-20

Pressmeddelanden och aktuellt

Pressmeddelanden och aktuellt från DO